ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  36210 
โทรศัพท์ 044-870399,  email:dokormimala@gmail.com