บุคลากร
นายวุฒินันท์  กุลสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง
นางพรทิพย์  ธรรมพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวศศิวิมล  ภักดียา
ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งพงษ์  ธรรมพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษนางฝนทอง  ศรีล้อม
ครู


นายเสน่ห์  คงสัมพันธ์
นักการภารโรง

นางสาวดอกอ้อ  มิมะละ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาววชิรา  สิงห์โคตร
ครู