ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อสถานศึกษา........โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง...................ตั้งอยู่เลขที่..........................-...................

ถนน......-...........ตำบล.....ท่าใหญ่.........อำเภอ..หนองบัวแดง............จังหวัด..........ชัยภูมิ................

รหัสไปรษณีย์........๓๖๒๑๐............โทรศัพท์......๐๔๔๘๗๐๓๙๙...........โทรสาร.............-........

e-mail.......................-................................website...........................................................................

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...ชัยภูมิ.....................เขต.............๑...........................................

๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ........อนุบาลปีที่ ๑.............ถึงระดับ.........ประถมศึกษาปีที่ 6............................

๑.๓ มีเขตพื้นที่บริการ...........หมู่บ้าน ได้แก่...บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ ๕

๒. ข้อมูลด้านการบริหาร

๒.๑ ชื่อ-สกุลผู้บริหาร......นายวุฒินันท์ กุลสุวรรณ...................................................................................

วุฒิการศึกษาสูงสุด.........ศษ.ม. .....................สาขา...............การบริหารการศึกษา.............................

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่...๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ ...จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา......ปี...เดือน

๒.๓ ประวัติโดยย่อของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2516โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่ามีอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงด้วยแฝก ขนาด 6 คูณ 16 เมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน สร้างขึ้นบนที่ดินที่ชาวบ้านสงวนเอาไว้เพื่อสร้างโรงเรียน มีเนื้อที่ 22 ไร่ 54 ตารางวาได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน 96 คน มีครู 2 คน คือนายภิญโญ สุขี เป็นครูใหญ่ และนางนวลจันทร์ ชำกรม เป็นครูประจำชั้น

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ทางราชการได้เปิดสอนเป็นเอกเทศ ได้ทำพิธีเปิดป้าย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 โดยนายสละ อธิกร เจ้าหน้าที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มาเป็นประธาในพิธีเปิด ให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านโนนศรีทองตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ในขณะนั้น มีนายภิญโญ สุขี เป็นครูใหญ่

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีนายวุฒินันท์ กุลสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนศรีทอง

คำขวัญประจำโรงเรียน

วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น

สีประจำโรงเรียน

เขียว เหลือง

อักษรย่อ

ศ.ท.