บุคลากร

นายวุฒินันท์ กุลสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง

นางพรทิพย์ ธรรมพงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีรุ่งพงษ์ ธรรมพงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดอกอ้อ มิมะละ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิวิมล ภักดียา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางฝนทอง ศรีล้อม

ครู

นางสาววชิรา สิงห์โคตร

ครู

นายเสน่ห์ คงสัมพันธ์

นักการภารโรง